1

Telev. za hotele i zdravstvene ustanove

*Preporučena maloprodajna cijena
**Prikazane specifikacije ne vrijede za sve proizvode unutar pojedinog asortimana.

Više Telev. za hotele i zdravstvene ustanove